top of page

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dogfulness Agnieszka Grynkiewicz z siedzibą w 00-071 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 67/24, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr NIP5221625681, REGON 142004108 prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo Przedsiębiorców („Administrator”).​

 1. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych: agnieszka@dogfulness.com

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie oznacza wyrażenie zgody  na przetwarzanie ich przez Administratora w celu: 

  • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość i ewidencjonowaniu prowadzonej korespondencji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  • prowadzenia działań marketingowych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  • podjęcia czynności w celu zawarcia umowy z Dogfulness Agnieszka Grynkiewicz w przypadku, jeśli jest Pani/Pan potencjalnym klientem lub potencjalnym kontrahentem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu zawarcia  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  • wykonania wiążącej Panią/Pana umowy zawartej z Dogfulness Agnieszka Grynkiewicz  w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem Dogfulness Agnieszka Grynkiewicz lub występuje w jego imieniu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 3. Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć nasz personel, podwykonawcy, kontrahenci oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, usługi bankowe, usługi doradcze i prawne, usługi pocztowe, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi przewozu), w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji i odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na wiadomość, a w po tym okresie do czasu realizacji interesu Administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na tej podstawie, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w zakresie zawierania i wykonywania umowy – do czasu zakończenia wykonywania tejże umowy oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.

  • Przysługuje Pani/Panu prawo do:żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednakże należy mieć świadomość, że niektóre z wymienionych tu żądań mogą wiązać się z uniemożliwieniem wykonania umowy lub odpowiedzi na zadane pytanie. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres administratora.wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 5. Podanie danych jest dobrowolne.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie.

 7. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

 8. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, b i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (dalej: RODO) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń .

bottom of page