top of page

Regulamin konsultacji Dogfulness

 

 1. Termin spotkania potwierdzam ostatecznie dopiero po przesłaniu formularza. Jeśli formularz nie zostanie wypełniony na dobę przed spotkaniem, spotkanie uznaję za odwołane.

 2. Dwa dni przed spotkaniem wysyłam wiadomość tekstową z prośbą o potwierdzenie konsultacji. Jeżeli nie dostanę odpowiedzi do 19:00 w dniu poprzedzającym spotkanie, uznaję spotkanie za odwołane.

 3. Filmy potrzebne do spotkania można przesłać przez serwis wetransfer, google drive, czy dropbox, przesyłając link na adres agnieszka@dogfulness.com.

 4. Bezpłatne wsparcie prowadzę przez 10 dni po konsultacji. Po tym czasie również zapraszam do kontaktu, ale pobieram opłatę za czas rozmowy.

 5. Zwykle przyjeżdżam na spotkanie bezpośrednio z innego spotkania, mogę więc nie być punktualnie. Postaram się uprzedzić przed spotkaniem o ewentualnym spóźnieniu.

 6. Zwykle staram się nagrywać fragmenty spotkania, co pozwala później na późniejszą lepszą analizę tego, co się wydarzyło. Po spotkaniu przesyłam Wam wszystkie istotne filmy, jeśli takie są dostępne. 

 7. Materiały z zajęć - nagrania wideo, opisy przypadku, bez podawania danych osobowych, mogą być przeze mnie wykorzystywane w zamkniętych szkoleniach dla studentów i behawiorystów.

 8. Pracuję używając jedynie pozytywnych metod szkoleniowych - nie prowadzę konsultacji behawioralnych z psami mającymi założone kolczatki, łańcuszki zaciskowe, obroże elektryczne, haltery, czy lub inne awersyjne narzędzia.

 9. Konsultacja nie gwarantuje rozwiązania wszelkich problemów behawioralnych. Często już po pierwszym spotkaniu widać pozytywne zmiany, jednak czasem, by osiągnąć pożądane efekty, potrzebne są kolejne spotkania.

 10. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Dogfulness Agnieszka Grynkiewicz, NIP: 5221625681, REGON: 142004108. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usług. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do wykonania usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

Regulamin szkoleń Dogfulness

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Dogfuless, dostępny pod adresem internetowym Dogfulness.com, prowadzony jest przez Agnieszkę Grynkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod marką Dogfulness Agnieszka Grynkiewicz, DOGFULNESS Agnieszka Grynkiewicz, Krakowskie Przedmieście 67 m24, 00-071 Warszawa, NIP: 5221625681, REGON: 142004108

 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

 

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod marką Dogfulness Agnieszka Grynkiewicz, NIP: 5221625681, REGON: 142004108

 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym wojtkowszkolenia.pl, za pośrednictwem którego klient może dokonywać zakupów kursów online dostępnych w sklepie.

 5. Kurs online – dostęp do kursu online lub webinaru, do którego Klient zostanie skierowany po zakupie i zaksięgowaniu wpłaty przez Sklep.

 6. Platforma – usługa dostępu do Kursu online i innych treści cyfrowych dostępna po wykupieniu Abonamentu.

 7. Kurs bezpośredni – szkolenie, które odbywa się w wyznaczonej lokalizacji, w wyznaczonym terminie i realizowane jest zgodnie z programem określonym w ofercie na stronie wojtkówszkolenia.pl.

 8. Abonament – opłata za określony czas korzystania z Kursu online.

 9. Produkt – dostępna w sklepie usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 11. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży  lub  ze sprzedawcą.

 13. Konto – konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

 14. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

 15. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 16. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Agnieszka Grynkiewicz, Krakowskie Przedmieście 67 m24, 00-071 Warszawa, NIP: 5221625681

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@dogfulness.com

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 602744044

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Agnieszka Grynkiewicz 85 1030 0019 0109 8503 0019 0900

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

 3.  Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. W przypadku umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 5. Gdy charakter przedmiotu umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

a. imię, nazwisko,

b. wskazanie adresu lub siedziby do wystawienia faktury VAT oraz innych danych potrzebnych do rozliczenia,

c. adresu e-mail, na podstawie którego udzielony zostanie dostęp do Kursu online lub wysłane zostaną informacje organizacyjne dotyczące Kursu stacjonarnego lub Kursu online

d. podanie informacji o psie jak wiek rasa, problemy czy oczekiwania względem zmiany w zachowaniu

f. podanie informacji o doświadczeniu zawodowym w przypadku Kursów bezpośrednich, które dotyczą kształcenia zawodowego.

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamów” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 3. Płatności elektroniczne

 4. W przypadku zakupu Kursów online lub Kursów stacjonarnych, niezbędne informacje organizacyjne zostaną wysłane w formie mailowej.

 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności elektronicznych , Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 6 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane i strony są wolne od wszelkich zobowiązań.

4. Sprzedawca realizuje złożone zamówienie na Kursy online:

a. przy płatności online dostęp do wykupionego kursu jest przyznawany automatycznie po zaksięgowaniu płatności,

b. terminy te nie dotyczą kursów sprzedawanych w przedsprzedaży lub realizowanych według harmonogramu opisanego w ofercie umieszczonej na stronie dogfulness.com

5. Sprzedawca realizuje złożone zamówienie na Kurs stacjonarny według harmonogramu opisanego na stronie dogfulness.com w wyznaczonej lokalizacji.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument lub osoba o której mowa w art. 38 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem poniższych zapisów;.

 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje, gdy Konsument w ciągu 14 dni od zakupu Kursu online zaloguje się do Platformy Kursu online. Jest to traktowane jako wykonanie usługi za wyraźną zgodą konsumenta, poinformowanego przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.     

 3. Prawo odstąpienia nie przysługuje, gdy Konsument zdecyduje się odstąpić od umowy na mniej niż 10 dni przed datą rozpoczęcia Kursu stacjonarnego określoną w ofercie, wynika to z ograniczonej ilości miejsc na kursach stacjonarnych.

 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje, w odniesieniu do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 5. W przypadku Kursów stacjonarnych bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w momencie otrzymania wiadomości e-mail z informacjami organizacyjnymi szkolenia.

 6. W przypadku Kursów online bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w momencie otrzymania wiadomości e-mail z informacjami potrzebnymi do zalogowania się na kurs.    

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wysłanego e-maila na adres biuro@wojtkowszkolenia.pl. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 2. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 3. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 11

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Kursy online i Kursy stacjonarne.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres mailowy Sprzedawcy.

 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:   oraz 

 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

bottom of page